MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS


Mokiniai privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių:

1. nešioti kairėje krūtinės pusėje prie drabužių prisegtą Kybartų pataisos namų administracijos išduotą kortelę su fotonuotrauka, įrašytu vardu ir pavarde;

2. įėjus Mokyklos atstovui į patalpą atsistoti ir pasisveikinti, įeiti ir išeiti iš patalpos, kurioje yra Mokyklos atstovas, tik jam leidus, kreiptis į Mokyklos           atstovą, į Mokyklos darbuotoją žodžiais „Jūs“, „Tamsta“ arba pagal einamas tarnybines pareigas, pasakydami savo pavardę;

3. bendraujant su Mokyklos atstovais nelaikyti rankų kišenėse;

4. nevartoti necenzūrinių žodžių, žargono, pravardžių;

5. laikytis asmens higienos;

6. tvarkyti ir prižiūrėti savo darbo vietas.

MOKINIŲ TEISĖS


1. savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą;

2. gauti geros kokybės švietimą;

3. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

4. laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis įvykdyta;

5. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų    programas, kursus;

6. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, fiziškai saugioje aplinkoje;

8. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

 

MOKINIŲ PAREIGOS:

 

1.  sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

2.   lankyti mokyklą, stropiai mokytis;

3.  laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

4 . gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

5.  laikytis žmonių bendrabūvio normų;

6. vykdyti pareigas, nustatytas kituose teisės aktuose.

Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 29 Spalis 2019 07:08